velocity resonance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity resonance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity resonance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity resonance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity resonance

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cộng hưởng vận tốc