velocity of banking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity of banking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity of banking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity of banking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity of banking

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tốc độ đắp