velocity gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity gun.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity gun

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thiết bị đốt nóng ray