velocity fluctuation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity fluctuation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity fluctuation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity fluctuation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity fluctuation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biến thiên vận tốc