velocity determination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity determination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity determination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity determination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity determination

    * kỹ thuật

    xác định vận tốc