velocity hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity hole

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    lỗ đo tốc độ (địa chấn)