velocity regulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity regulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity regulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity regulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity regulation

    * kỹ thuật

    điều chỉnh tốc độ