velocity of high nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity of high nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity of high giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity of high.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity of high

    * kỹ thuật

    tốc độ ánh sáng