velocity increment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity increment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity increment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity increment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity increment

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự giă tăng tốc độ