velocity change nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity change nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity change giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity change.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity change

    * kỹ thuật

    đổi tốc độ