velocity curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity curve

    * kỹ thuật

    đường cong vận tốc