velocity measurement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity measurement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity measurement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity measurement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity measurement

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phép đo tốc độ