velocity log nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity log nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity log giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity log.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity log

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    biểu đồ tốc độ