velocity ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity ratio

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tỷ số vận tốc