velocity navigation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity navigation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity navigation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity navigation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity navigation

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đạo hàng hướng tính