velocity control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity control

    * kỹ thuật

    điều chỉnh tốc độ