velocity area gauging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity area gauging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity area gauging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity area gauging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity area gauging

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự đo mặt cắt-vận tốc