velocity of spin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity of spin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity of spin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity of spin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity of spin

    * kỹ thuật

    tốc độ quay