velocity constant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity constant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity constant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity constant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity constant

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    bất biến về vận tốc