velocity function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity function

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hàm số vận tốc