velocity potential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity potential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity potential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity potential.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity potential

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thế lưu tốc