velocity survey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity survey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity survey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity survey.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity survey

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự đo tốc độ (địa chấn)