velocity of flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity of flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity of flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity of flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity of flow

    * kỹ thuật

    tốc độ dòng chảy

    vận tốc dòng chảy