velocity of light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity of light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity of light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity of light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity of light

    * kỹ thuật

    hằng số điện từ

    tốc độ ánh sáng

    vận tốc ánh sáng