velocity of retreat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity of retreat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity of retreat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity of retreat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity of retreat

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vận tốc lùi