velocity transducer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity transducer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity transducer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity transducer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity transducer

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bộ chuyển đổi tốc độ