velocity time diagram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity time diagram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity time diagram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity time diagram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity time diagram

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biểu đồ vận tốc thời gian