velocity head ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity head ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity head ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity head ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity head ratio

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tỷ số cột nước vận tốc