velocity level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity level

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mức tốc độ