velocity burner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity burner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity burner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity burner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity burner

    * kỹ thuật

    lò đốt nhanh