velocity of approach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity of approach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity of approach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity of approach.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity of approach

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vận tốc đến gần