velocity of flood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity of flood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity of flood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity of flood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity of flood

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vận tốc lũ