velocity stages nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity stages nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity stages giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity stages.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity stages

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cấp tốc độ