velocity undeveloped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity undeveloped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity undeveloped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity undeveloped.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity undeveloped

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cột nước lưu tốc