velocity of money nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity of money nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity of money giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity of money.

Từ điển Anh Việt

  • Velocity of money

    (Econ) Vòng quay của tiền, tốc độ lưu chuyển của tiền.