giấy xắc trong Tiếng Anh là gì?

giấy xắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy xắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy xắc

    * dtừ

    saxe