giấy súc trong Tiếng Anh là gì?

giấy súc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy súc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy súc

    web paper; unbleached paper

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy súc

    web paper, unbleached paper