giấy dó trong Tiếng Anh là gì?

giấy dó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy dó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy dó

    * dtừ

    poonah-paper