giấy dày trong Tiếng Anh là gì?

giấy dày trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy dày sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy dày

    * dtừ

    cartridge-paper