giấy lọc trong Tiếng Anh là gì?

giấy lọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy lọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy lọc

    filter-paper

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giấy lọc

    Filter-paper

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy lọc

    filter-paper