giấy bướm trong Tiếng Anh là gì?

giấy bướm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy bướm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy bướm

    confetti

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giấy bướm

    Confetti

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy bướm

    confetti