giấy moi trong Tiếng Anh là gì?

giấy moi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy moi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy moi

    inferior tissue paper

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giấy moi

    Inferior tissue paper

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy moi

    inferior tissue paper