giấy cói trong Tiếng Anh là gì?

giấy cói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy cói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy cói

    papyrus

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giấy cói

    Papyrus [paper]

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy cói

    papyrus