giấy bản trong Tiếng Anh là gì?

giấy bản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy bản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy bản

    tissue paper (made from bark of a thymelacaceous plant)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giấy bản

    Tissue paper (made from bark of a thymelacaceous plant)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy bản

    tissue paper