giấy quỳ trong Tiếng Anh là gì?

giấy quỳ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy quỳ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy quỳ

    litmus paper

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giấy quỳ

    (hoá học) Litmus paper

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy quỳ

    litmus paper