giấy sáp trong Tiếng Anh là gì?

giấy sáp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy sáp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy sáp

    xem giấy nến

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giấy sáp

    Stensil

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy sáp

    stencil