giấy bổi trong Tiếng Anh là gì?

giấy bổi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy bổi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giấy bổi

    Coarse paper

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy bổi

    coarse paper