giấy tay trong Tiếng Anh là gì?

giấy tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy tay

    private agreement; simple contract