giấy bút trong Tiếng Anh là gì?

giấy bút trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy bút sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy bút

    paper and pen; writing materials