giấy vụn trong Tiếng Anh là gì?

giấy vụn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy vụn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy vụn

    waste-paper

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy vụn

    waste-paper